Upomínkový magnet 0031 NPR Břehyně - Pecopala

Upomínkový magnet.
Rozměr: 85 x 60 mm
Popis produktu

Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala je jednou z prvních rezervací v Česku, která byla zahrnuta do sítě biogenetických rezervací Rady Evropy. Nachází se severovýchodně od města Doksy. Je tvořena Břehyňským rybníkem, založeným v roce 1287, obklopeným s přilehlými rákosinami, rašeliništi a mokřadními loukami, a pískovcovou plošinou Pecopala krytou bory a bučinami.

Celé území bylo chráněno od roku 1933. Dne 26. září 1967 byla lokalita zapsána do seznamu Státních přírodních rezervací výnosem MKI č.11.034/67. Dne 21. prosince 1987 byla Ministerstvem školství zapsána do nového seznamu SPR pod č.17.094/87 a to k ochraně rybníka s bažinami, s rákosinami a rašelinými loukami, pískovcové bory a suťové lesy, vzácná avifauna.

Břehyňský rybník byl v roce 1991 zapsán do seznamu významných mokřadů Ramsarské úmluvy, v roce 1994 byla rezervace zahrnuta do systému biogenerických rezervací Rady Evropy. V roce 2002 zde byla navržena oblast ochrany ptactva evropské soustavy NATURA 2000. V roce 2004 byla na území, zahrnující jak tuto rezervaci, tak Máchovo jezero, Novozámecký rybník a Heřmanický rybník, vyhlášena Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady.

Lokalita je spolu s dalšími národními přírodními rezervacemi České republiky spravována Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím AOPK ČR - Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V rezervaci o rozloze 903 ha se nachází téměř 30 rostlinných asociací a je hnízdištěm řady ptačích druhů (bukač velký, jeřáb popelavý a orel mořský). Nejvyšším vrcholem je čedičová Pecopala (Pec), vysoká 451 m n.m. Na zájmovém území se nachází též výrazný Mlýnský vrch (389 m n.m.), ležící na severozápadním břehu Břehyňského rybníka. Celé území se rozkládá na katastrálním území obcí Doksy a Hradčany, na východní straně silnice z Hradčan do vesnice Břehyně. K stavědlu rybníka Břehyně vede žlutě značená turistická cesta (okružní kolem Máchova jezera) a blízko je cyklotrasa 3045.
Zdroj: www.wikipedia.org

Hledat

Facebook